Search form

Metiyu 9:9

Jesus A-gonyjinga Nula Metiyu (Matthew)

(Mark 2:13-17; Luk 5:27-32)

9Jesus gu-bawuna gun-gata rrawa, lika a-bamuna, a-nana an-gugaliya an-nelangga Metiyu (Matthew) gatiya gu-birlapirla nipa a-ni a-workiyana rrapa jama a-ji. Nipa an-mujama nula gapman (government) rrupiya mu-menga nula a-workiyana, gu-galiya yerrcha burr-gaypuna. Wurra Jesus a-wena nula, “Guwa! Nguna-jurrjurrma.” Lika nipa Metiyu a-garlmuna, lika a-jurrjurrmurra Jesus.