Search form

Rowm Aburr-guyinda 1:17

17Ngardawa Wangarr gun-nika gun-molamola janguny, gun-narda wupa arr-gurdagurdarraja ngarripa arr-yinmiya barra minypa jechinuwa arr-ni nula Wangarr minypa nipa wupa nyanma baywarra gu-negarra arrkula ngarripa werra arr-negiyana nula, wurra minyja ngarripa marr arr-balcha nula, gu-gurdiya ngacha wupa ganapiya. Minypa mu-jurra gu-yurra janguny, gu-yinaga,

“Ana-nga an-gata jechinuwa a-nirra,

nipa an-gata wanngu a-ni barra minypa nipa a-yinmiyana marr a-balcha nula Wangarr.”

Gu-yinagata gu-yurra janguny.