Search form

Rowm Aburr-guyinda 1:18

An-gugaliya Gun-burral Janguny Gu-yilkakaja

18Wurra Wangarr arr-gurdagurdarraja a-nirra rrapa ngarripa marn․gi minypa aburr-nga aburr-gata gala aburr-galiya nula aburr-workiya Wangarr, wurra minypa gun-nerra jama aburr-jirra aburr-workiya, birripa aburr-gata nipa Wangarr a-bachirramiyana burrwa ngardawa gun-burral janguny birripa gubi-yilkakaja burrwa wurra gama gorlk.