Search form

Rowm Aburr-guyinda 1:2

2Gun-gunaga gun-molamola janguny nipa Wangarr wola gun-guwarr gochila an-dana minypa aburr-yigipa aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda mu-ngoyurra gubu-ngurrjinga, birripa aburr-wukurrjinga aburr-workiyana. Rrapa gun-guniya gugu yarlanga gu-ninya arrburrwa