Search form

Rowm Aburr-guyinda 1:20

20Minypa gun-gata nipa gu-jarlapuna gun-nardiya rrawa, gun-narda wupa yarlanga gu-yurra arrkula nipa an-ngurrnga a-yinmiya jama a-jirra a-workiya. Minypa nipa ay-nirrapa ay-workiya Wangarr barlmarrk ana-murna, minypa gurdiya rrawa nipa gu-jarlapuna. Ganapiya, lika gala a-yinmiya an-gugaliya a-wengga nula Wangarr jimarna nipa an-gugaliya gala marn․gi. Jarra nipa marn․gi, wurra gala gu-borrwa.