Search form

Rowm Aburr-guyinda 1:21

21Minypa an-gugaliya marn․gi a-ni nula Wangarr, wurra gala marr a-balcharna nula. Wurra gun-nyagara. Rrapa gala a-japurramayarna nula. Wurra gu-gatiya wenga gun-nerranga gu-borrwurra, gun-burral ngika, rrapa minypa gun-nerra jama a-ji a-workiyana, ngardawa nipa an-munya a-ni a-workiyana.