Search form

Rowm Aburr-guyinda 1:24

24Gu-gurda ngacha minypa birripa abu-bawuna Wangarr, rrapa gu-gurda nula nipa Wangarr burr-bawuna gu-galiya yerrcha barra birripa aburr-burral werra aburr-negiya gu-gapa gu-guta, minypa gun-birripa jal gun-nerra jama aburr-ji aburr-workiyana marrambay gun-guji.