Search form

Rowm Aburr-guyinda 1:25

25Minypa gun-burral janguny birripa gubu-bawuna rrapa gun-guyolkiya gubu-menga. Marr aburr-balcha nula rrapa jama aburr-ji nula an-gata an-jaranga nipa Wangarr a-jarlapuna, jimarn jarra marr aburr-balcharna nula nipa an-gata wupa gun-nardiya rrawa gu-jarlapuna. An-nardiya barra an-nelangga an-molamola ay-negapa barra arr-workiya. Gun-nardiya rrapa ganapiya.