Search form

Rowm Aburr-guyinda 1:26

26Wurra gu-gata nula, ngardawa gu-galiya yerrcha gala marr aburr-balcharna nula Wangarr, lika nipa burr-bawuna barra gun-nerra gubu-borrwa aburr-workiya gun-birripa jal gun-guni gun-gata marrambay gun-guji. Minypa jin-gugaliya gala mola jal jinyu-nirrarna nula an-nigipa an-gumarrbipa ngacha, wurra mu-gama yerrcha wupa abirriny-bona, werra abirrinyu-negiyana.