Search form

Rowm Aburr-guyinda 1:27

27Rrapa mu-wurra yerrcha aburr-yinagatiya aburr-workiyana. Minypa an-gugaliya gala mola jal a-nirrarna achila jin-nigipa jin-gumarrbipa niya, wurra mu-wurra yerrcha wupa abirri-bona, werra abirri-negiyana. Minypa marr nula gubu-menga birripa wupa mu-wurra yerrcha, jimarn jarra aburr-gurkujarrarna, wurra gun-nyagara. Wurra mu-nguy gun-nerra jama aburr-ji aburr-workiyana gu-gata ngacha minypa mu-wurra yerrcha wupa, lika barrwa gubu-menga gun-nerra birripa wupa aburr-burral minypa birripa aburr-lijiwarriyana.