Search form

Rowm Aburr-guyinda 1:28

28Rrapa mola minypa birripa gala jal aburr-nirrarna rraka Wangarr gun-nika gubu-bitimangarna, nipa lika burr-bawuna, gun-nerra gubu-borrwurra aburr-workiyana rrapa jama aburr-ji.