Search form

Rowm Aburr-guyinda 1:3

3minypa Wangarr an-nika An-walkurpa gun-guna gun-nigipa janguny. Minypa nipa ana-bona an-gugaliya nipa an-bapurr Daybit (David),