Search form

Rowm Aburr-guyinda 1:31

31wurra aburr-gerna. Borijipa aburr-weya aburr-workiya rrapa gala gun-burral gubi-nega. Gala gurrurta gubi-rrima burrwa gu-gapa gu-guta, rrapa an-nerranga gun-derta gu-barripuna birripa gala aburr-yinmiya aburr-gunggaja nula, wurra gun-nyagara.