Search form

Rowm Aburr-guyinda 1:32

32Birripa jarra marn․gi Wangarr gun-nika wengga gun-gata minypa jurdach guna-bamburda nipa burr-bu barra gu-galiya yerrcha aburr-yinagata aburr-workiyana gun-nerra jama aburr-ji, wurra wuriya, wurra mu-nguy jama aburr-jirra gun-nerra. Rrapa gun-narda ngardapa ngika, wurra birripa gubi-yagurrmunga burrwa aburr-workiya aburr-werranga birripa aburr-yinmiya aburr-workiya gun-nerra jama aburr-jirra.