Search form

Rowm Aburr-guyinda 10:11

11Minypa mu-jurra gu-yurra janguny, gu-yinaga,

“An-gata ana-nga marr a-balcharra nula,

an-gata an-gugaliya gala a-yinmiya a-ngukiya rrapa gona a-ni.”