Search form

Rowm Aburr-guyinda 10:13

13Ngardawa janguny gu-yurra, gu-yinaga,

“Aburr-yinmiyapa aburr-gata abu-wenggana Bunggawa,

birripa nipa wanngu burr-nega barra.”