Search form

Rowm Aburr-guyinda 10:14

14Wurra, a-lay, aburr-yinmiya barra abu-wenggana an-gata birripa gala marr aburr-balcharna nula, ya? Rrapa aburr-yinmiya barra marr aburr-balcha nula, minyja gala mu-ngoyurra aburr-galiyarna nula gun-nigipa janguny? Rrapa aburr-yinmiya barra aburr-galiya, minyja gala ana-nga nipa a-ngurrja burrwa?