Search form

Rowm Aburr-guyinda 10:19

19Wurra birripa Yichrayal yerrcha gala waygaji meyali gubi-nacharna, ya? Ngika, wurra birripa jarra marn․gi, wurra minypa Mojich mu-ngoyurra gu-ngurrjinga burrwa, a-yinanga,

“Ana-goyburrpa mu-werrmbarra nyirrbi-na barra gu-werranga gu-rrawa,

rrapa nyiburr-bachirramiya barra

ngardawa ngaypa nguburr-ma barra aburr-gata gala gun-maywapa gun-guwarr gubi-rrima, aburr-gatiya ana-goyburrpa nyirrbu-ngurrjinga nyiburr-workiya aburr-gerna.”