Search form

Rowm Aburr-guyinda 10:5

Wanngu Gun-guni Arrkula Arr-gurdiya Gorlk

5Gun-gata joborr nyanma jechinuwa gun-guni nipa Mojich gu-ngurrjinga, a-yinanga,

“Ana-nga an-gata gun-guna joborr gun-guyinda gu-borrwa a-bamba,

gu-gurdiya gu-joborr nipa barra wanngu a-ni.”