Search form

Rowm Aburr-guyinda 11:1

Yichrayal (Israel) Yerrcha

1Wurra Wangarr ngoyurra a-yerryerrmiyana burrwa aburr-yigipa gu-galiya yerrcha, ya? Ngika, a-la! Wurra ngaypa ng-gunaga jarra Yichrayal (Israel) ng-guyinda minypa Aybriyam (Abraham) an-ngaypa an-guwelamagepa, minypa ngaypa Benyjamin (Benjamin) ngu-bapurr.