Search form

Rowm Aburr-guyinda 11:10

10Mun-birripa mun-barra barra an-munya wupa aburr-gana,

rrapa jonama aburr-jirra aburr-jonamurrmiyapa barra aburr-ni aburr-workiya

minypa gu-jama rrapa gu-mari burr-bu barra.”