Search form

Rowm Aburr-guyinda 11:11

11Wurra gun-narda minypa Yichrayal yerrcha aburr-lijiwarriyana, aburr-mungbiyanapa aburr-bona, ya? Wurra ngika, a-la! Jarra birripa aburr-lijiwarriyana, wurra gu-gata wenga Wangarr Jentayl (Gentile) yerrcha burr-jarlapurda burr-ganyja minyja barra Yichrayal yerrcha mu-werrmbarra burrbi-na gun-molamola birripa Jentayl yerrcha gubu-barripuna.