Search form

Rowm Aburr-guyinda 11:12

12Ngardawa gun-gata birripa Yichrayal yerrcha aburr-lijiwarriyana, gu-gata wenga gun-molamola gu-nirra burrwa Jentayl yerrcha. Wurra minypa Yichrayal yerrcha birripa aburr-barparpuna rrapa gu-gata wenga Jentayl yerrcha gun-molamola gubu-barripuna, lika nuwurra Yichrayal yerrcha barrwa barra aburr-ngukurdanyjiya, gu-gatiya ngacha gun-molamola warrpam.