Search form

Rowm Aburr-guyinda 11:13

Jentayl (Gentile) Yerrcha

13Wurra ana-goyburrpa Jentayl yerrcha ngaypa barra gun-guna ngu-wengga ana-gorrburrwa. Minypa Wangarr nguna-gurrmurra ngaypa ngu-mujaruk ana-gorrburrwa warlaman nyiburr-gurdiya gorlk Jentayl yerrcha, gu-gurda ngacha jama ngaypa burr-guya ngu-rrimanga ngu-nirra