Search form

Rowm Aburr-guyinda 11:15

15Ngardawa minypa gun-gata Wangarr burr-bawuna Ju yerrcha rrapa gu-gata wenga gun-mola burrwa warlaman aburr-gurdiya gorlk barra aburr-ngukurdanyjiya nuluwa Wangarr, wurra nuwurra gun-gata Wangarr barrwa burr-ma barra Ju yerrcha, gun-narda minypa gun-guyinmiya ngacha? Wurra minypa birripa mu-ngoyurra aburr-juwuna rrapa barrwa aburr-molamiyana, ngaja, ngarla!