Search form

Rowm Aburr-guyinda 11:17

17Minyja bubu-borrwa meyali gun-jong gun-nelangga alip (olive). Nipa an-gata jaga an-gugana mu-rrumurra mernda mu-jirra mun-gata, rrapa a-bona, mun-nerranga mu-menga mernda mu-jirra alip gun-jong, wurpa lika gala ana-nga mu-na a-jejiga mun-gata. Lika muna-ganyja, gu-maywapa mu-garrana mu-ngoyurra mu-rrumurra gun-gata gun-jong mernda mu-jirra. Wurra gun-gata alip gun-jong gu-werranga gu-rrawa gu-ji, nipa minypa gun-burral ana-goyburrpa Jentayl yerrcha, minypa Wangarr nyirr-menga, lika gun-guniya gugu gu-ngardapiya arrkula. Minypa gun-jong barra gu-jirra gun-gata gun-molamola, nipa minypa gun-burral Yichrayal yerrcha Wangarr mu-ngoyurra burr-wuna gun-nigipa gun-molamola janguny.