Search form

Rowm Aburr-guyinda 11:20

20Gun-narda gun-burral. Wurra Wangarr bun-dumurra ngardawa birripa gala marr aburr-balcharrarna nula, rrapa ana-goyburrpa nyiburr-gata nyiburr-nirra ngardawa ana-goyburrpa marr nyiburr-balcharra nula, gu-gurdiya ngacha wupa. Lika gala nyiburr-yinmiya ana-goyburrpa wupa ngardapa wana nyiburr-negiya. Wurra buburr-gurkuja.