Search form

Rowm Aburr-guyinda 11:26

26Lika gu-gata wenga aburr-bulapalawa Yichrayal yerrcha nipa Wangarr barra wanngu burr-nega. Minypa janguny gu-yurra, gu-yinaga,

“Wanngu An-gunega gu-gata wenga rrawa Jayan (Zion),

nipa barra ana-boy,

gun-nerra gu-yerrnyja burrwa aburr-gata Jeykap (Jacob) burr-yika gu-galiya yerrcha.