Search form

Rowm Aburr-guyinda 11:29

29Minypa gun-gata gun-molamola gun-guyinda nipa burr-wuna rrapa minypa a-jerrjerrjiyana burrwa, gun-narda nipa gala a-yinmiya a-barrjejiga.