Search form

Rowm Aburr-guyinda 11:3

3“Bunggawa, a-lay,

an-nginyipa an-mujaruk an-guyinda gun-guna rrawa, wurra birripa aburr-guna abu-buna aburr-workiyana,

gipa an-jaranga a-juwuna a-jiwa.

Rrapa gun-nginyipa belabila gu-maya gun-guyinda gatiya minypa bubu-wuna aburr-workiyana minyjak,

birripa aburr-guna jarra gipa gubu-rrumurra nggula.

Rrapa ngaypa ng-gurdiya ngardapa ngaypa gun-nginyipa janguny ngu-rrimanga burrwa,

wurra minypa birripa jal aburr-nirra ngunabu-bu barra.”