Search form

Rowm Aburr-guyinda 11:33

Wangarr Ngayburrpa Barra An-molamola Ngubi-nega

33Nipa Wangarr wana gun-gugunggaja gu-rrimanga arrkula gun-molamola warrpam, rrapa gun-molamola gu-jarlapurda arrkula a-workiya minypa nipa wupa ngardapa marn․gi gun-ngiya gun-burral. Minypa ngarripa gala arr-yinmiya arr-birripiya nipa a-yinmiya gu-borrwuja a-workiya; gala ngarripa marn․gi nipa a-yinmiya jama a-jirra.