Search form

Rowm Aburr-guyinda 11:34

34Minypa janguny gu-yurra, gu-yinaga,

“Ya? Ana-nga marn․gi nula Wangarr nipa a-yinmiya gu-borrwuja a-workiya?

Ana-nga jimarna nipa ana-nyala barra a-gurdagurdarra Wangarr nipa a-yinmiya barra jama a-ji?”