Search form

Rowm Aburr-guyinda 11:36

36Ngardawa nipa Wangarr gu-jarlapuna gun-bulapalawa,

rrapa nipiya ana-murna gu-jarlapurda gu-ganyja,

ngardawa gun-nigipa.

Nipa an-nelangga ngayburrpa barra an-molamola ngubi-negapa barra nguburr-ni nguburr-workiya.

Gun-nardiya rrapa ganapiya.