Search form

Rowm Aburr-guyinda 11:5

5Wangarr a-yinagata a-wena, rrapa gun-narda gun-maywapa minypa gun-guniya. Minypa aburr-werranga Yichrayal yerrcha nipa Wangarr a-jerrjerrjiyana burrwa, wurpa lika birripa aburr-jaranga ngika, wurra minypa nipa nyanma gu-borrwurra rrapa a-gunggajinga burrwa.