Search form

Rowm Aburr-guyinda 11:7

7Lika ngayburrpa nguburr-yinmiya barra ngubu-borrwa? Wurra aburr-jaranga Yichrayal yerrcha aburr-barparpuna; gala gubu-manggarna gun-gata birripa gubu-bitimarra. Minyjiya. Aburr-werranga Wangarr mu-ngoyurra a-jerrjerrjiyana burrwa, birripa wupa gubu-menga; wurra aburr-werranga jarra mun-molma mun-derta mun-gorla burrwa.