Search form

Rowm Aburr-guyinda 11:8

8Minypa janguny gu-yurra, gu-yinaga,

“Wangarr burr-bawuna barra aburr-gerna aburr-ni.

Minypa mipila aburr-jirra gala barra aburr-gana,

rrapa gelama aburr-jirra gala barra aburr-galiya.

Rrapa minypa gu-yinagatiya gu-bamuna, aa gun-guniya gugu.”