Search form

Rowm Aburr-guyinda 11:9

9Rrapa minypa nipa Daybit (David) a-wena,

“Gun-gata birripa gubi-rrimarra gun-birripa gun-gumarrkapcha,

wurra gun-narda burr-yolka barra birripa aburr-lijiwarriya,

ngardawa birripa wupa jarra werra aburr-negiyana.