Search form

Rowm Aburr-guyinda 12:16

16Buburr-borrwuchichiya gu-gapa gu-guta. Gala barra ana-goyburrpa ngardapa ngardapa wana nyiburr-negiya, wurra buburr-malcha burrwa aburr-gata aburr-welangga aburr-delipa. Ny-yinga ny-jata gala barra ny-borrwiya jimarn jarra nginyipa wupa ngardapa marn․gi.