Search form

Rowm Aburr-guyinda 12:20

20Wurra jarra minypa barrwa janguny gu-yinaga gu-yurra,

“Minyja ana-nga an-bachirra nggula,

wurra minyja m-balaja a-werrmiya,

wu, m-bay.

Minyja bugula a-juwa,

wu, gu-bay.

Gu-gurda ngacha barra nipa gona a-ni, nipa a-bachirramiyana nggula.”