Search form

Rowm Aburr-guyinda 12:9

9Gurrurta gun-burral jal gun-guni bubi-rrima ana-gorrburrwa gu-gapa gu-guta. Gun-nerra ngoyurra buburr-yerryerrmiya nula, wurra gun-molamola bubi-rrima burr-guya.