Search form

Rowm Aburr-guyinda 13:9

9Minypa joborr gun-gata nipa Wangarr a-wuna arrburrwa Mojich (Moses), minypa “Gala barra marrambay ny-ji,” rrapa minypa “Gala barra an-gugaliya ny-bu rrapa nipa a-juwa,” rrapa minypa “Gala barra mun-ngumurda ny-ma an-nerranga mun-nika,” rrapa minypa “Gala barra mu-werrmbarra nyi-na,” rrapa barrwa gun-nerranga gun-jaranga gu-yinmiya gu-yurra joborr, wurra meyali gun-guna:

“Jal ni nula an-nginyipa an-borrmunga

gun-maywapa minypa nginyipa ngardapa jal nyi-nirra nggula.”