Search form

Rowm Aburr-guyinda 14:2

2Minypa an-ngardapa an-gugaliya burr-guya marr a-balcharra nula Christ rrapa gala gun-nga gun-japurra nula, wurpa niya balaja rrapa jin-garla burr-guta. Wurra an-nerranga an-gugaliya wuriya nipa marr a-balcharra nula Christ, wurra nipa balaja wupa m-banga a-workiya, jin-garla ngika, jimarna bama a-yinaga jin-japurra nula.