Search form

Rowm Aburr-guyinda 14:3

3Wurra an-gata minypa balaja rrapa jin-garla burr-guta m-banga a-workiya, nipa gala barra gu-borrwa nula gala jin-garla jiny-bay a-workiya jimarn jarrapa nipa an-nerra. Rrapa an-gata nipa balaja wupa m-banga a-workiya, jin-garla ngika, nipa gala barra a-yopa an-gata nipa jin-garla jiny-banga a-workiya jimarn jarrapa an-nerra. Ngika. Ngardawa Wangarr gipa a-menga an-nigipa.