Search form

Rowm Aburr-guyinda 2:1

Wangarr A-bu Barra Gun-nerra Jama A-jirra A-workiya

1Wurra, a-lay, ana-goyburrpa wuriya ny-yerranga nyi-guyinmiya, wurra minyja nginyipa burr-yopurda ny-yorkiya aburr-werranga gun-nerra jama aburr-jirra aburr-workiya barra nipa Wangarr burr-bu, wurra nginyipa ny-yinagatiya rrapa Wangarr biy-bu barra nginyipa. Ngardawa gun-gata nginyipa mari ny-jarlapurda burrwa gu-galiya yerrcha, gun-narda minypa nginyipa marn․gi gun-ngiya gun-molamola rrapa gun-ngiya gun-nerra, wurra wuriya gun-gata nginyipa marn․gi, wurra nginyipa burr-guta gun-nerra jama ny-jirra ny-yorkiya gun-maywapa minypa aburr-gata nginyipa burr-yopurda. Minyjiya. Rrapa nginyipa gala ny-yinmiya ny-yengga, ny-yinda, “Ngaypa gala marn․gi.”