Search form

Rowm Aburr-guyinda 2:10

10Wurra aburr-werranga aburr-nga gun-molamola jama aburr-jirra aburr-workiya, birripa nipa Wangarr aburr-molamola burr-nega barra gu-gujayanaya aburr-nipa barra aburr-workiya nipiya ana-murna, rrapa minypa gala barra gun-nga gubu-borrwa aburr-ni. Minyjiya. Mu-ngoyurra Ju yerrcha rrapa barrwa Jentayl yerrcha burr-guta.