Search form

Rowm Aburr-guyinda 2:12

12Minypa ana-nga werra a-negiya a-workiya rrapa gala marn․gi gun-gata joborr Wangarr a-wuna arrburrwa Mojich (Moses), an-gata an-gugaliya nipa Wangarr barra a-bu, a-juwa barra marrban gala nipa marn․gi joborr. Wurra ana-nga an-gata Mojich gun-nika joborr marn․gi, wurra minypa werra a-negiya a-workiya, an-gata an-gugaliya Wangarr ana-nyala burr-mari a-wengga barra nula nipa barra a-juwa ngardawa gala gu-borrwujarna nula joborr.