Search form

Rowm Aburr-guyinda 2:15

15Rrapa gun-narda minypa birripa yarlanga gubi-nenga birripa gubi-rrimanga gun-maywapa joborr banda gu-jirra. Minypa an-gugaliya wolawola ana-werranga mari gu-garraja nula a-workiya, wurra jarra wuparnana nipa wupa a-galiyarra nula a-nirra an-ngurrnga minyja waygaji gun-burral nipa werra a-negiyana, waygaji an-nyagara.