Search form

Rowm Aburr-guyinda 2:2

2Ngarripa jarra marn․gi ana-nga minypa gun-nerra jama a-jirra a-workiya gu-gata ngacha minypa geka ngaypa ngu-ngurrjinga ana-gorrburrwa, an-gata an-gugaliya an-nerra barra nipa Wangarr ana-nyala a-bu.