Search form

Rowm Aburr-guyinda 2:20

20rrapa birripa aburr-geka marr aburr-balcharra nula Wangarr wurra nginyipa barra marn․gi burr-nega ngardawa gun-gata joborr nginyipa n-dimanga jimarna gun-gatiya wupa gun-burral janguny warrpam —