Search form

Rowm Aburr-guyinda 2:22

22Rrapa wolawola ny-yeya burrwa ny-yorkiya birripa gala barra jama aburr-ji marrambay gun-guji, wurra nginyipa ny-yinagatiya rrapa jama ny-jirra ny-yorkiya marrambay gun-guji, ya? Rrapa nginyipa gala jal nyi-nirrarna an-gata an-guripa an-guyinda minypa an-mawunga abi-jarlapurda aburr-workiya rrapa marr aburr-balcharra nula, wurra nginyipa rrapa an-ngumurda ny-mangga ny-yorkiya an-gata an-guripa, ya?